Tạo Mã Giảm Giá Bằng Plugin Woocommerce Trên Website WordPress

by | Sep 11, 2022 | 0 comments

Tạo Mã Giảm Giá Bằng Plugin Woocommerce Trên Website WordPress

by | Sep 11, 2022 | Free Wordpress Plugins | 0 comments#worpdresstips #wordpresstutorial #thietkewebsite #wordpresstutorial
Tạo Mã Giảm Giá Bằng Plugin Woocommerce Trên Website WordPress
Trong marketing và kinh doanh online thì không thể thiếu việc tạo và tặng mã giảm giá (voucher) cho khách hàng.
Có các loại ưu đãi:
Giảm giá theo %: là giảm bao nhiêu % trên tổng giá tiền áp dụng cho sản phẩm được hưởng ưu đãi.
Giảm giá giỏ hàng cố định: là giảm bao nhiêu tiền cho tổng giá tiền giỏ hàng
Giảm giá sản phẩm cố định: là giảm bao nhiêu tiền cho từng loại sản phẩm được hưởng ưu đãi
Mức ưu đãi: là bao nhiêu %, hoặc số tiền bao nhiêu.
Cho phép giao hàng miễn phí: ưu đãi áp dụng cho việc miễn phí giao hàng.
Ngày hết hạn ưu đãi: áp dụng ưu đãi tới ngày nào.

source